image hanhchinh.hq@gmail.com
image Số 38A, ngõ 192, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT: Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao

01/Mar/2024
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT: Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

THÔNG TƯ 01/2017/TT-BTNMT
Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng  3 năm 2017.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

                                                                                                                       KT. BỘ TRƯỞNG 
                                                                                                                        THỨ TRƯỞNG

                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Thị Phương Hoa

Tải Thông tư 01/2017/TT-BTNMT Tại đây!